การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอหาดใหญ ติดตั้งระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ

posted in: Uncategorized | 0

Post Date : Wednesday, Aug 20th, 2008 at 10:51 am Fault Indicator ตามที่ กฟภ.อ.หาดใหญ ไดติดตั้งในระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ โดยมีทั้ง ระบบจํานายแรงต่ํา และระบบจําหนายแรงสูง 33 KV ระบบจําหนายแรงต่ํามีการจายไฟออกจากหมอแปลง 3-4 วงจรซึ่งแตละวงจรจะจายไฟเปนระยะทางประมาณ 300-400 ม. และมี MCCB  ติดตั้งเปนอุปกรณปองกันที่ตนหมอแปลง หากเกิด Faultในระบบจะสามารถหาตําแหนงของ Fault ไดโดยสังเกตุที่ตัว MCCB สวนระบบจําหนายแรงสูงที่จายใหหมอแปลงแตละเครื่องจะถูกฝงไวใตดินโดยจะโผลพนดินก็ตอเมื่อตองการจายไฟใหหมอแปลงแตละเครื่องหรือสวิตชตัดตอน แตเนื่องจากมีการจายไฟเปนระยะทางที่ไกล หากเกิด Fault ในระบบจะทําใหเสียเวลาในการเครียลไลน ทําใหจําเปนตองติดตั้ง … Continued