PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

posted in: Uncategorized | 0

PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.จากเหตุการณ์พายุและฝนตกฟ้าคะนองในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในบริเวณพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอคลองลาน ได้รับความเสียหายประมาณ 350 รายสาเหตุเกิดจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและมีเสาไฟโค่นล้มเป็นจำนวน16 ต้น ทำให้ระบบจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรนำกำลังเข้าทำแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ PEA กำแพงเพชร ได้ดำเนินการแก้ไขและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพ/ข่าว โดยแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร               Source : https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1595564353806365

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอหาดใหญ ติดตั้งระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ

posted in: Uncategorized | 0

Post Date : Wednesday, Aug 20th, 2008 at 10:51 am Fault Indicator ตามที่ กฟภ.อ.หาดใหญ ไดติดตั้งในระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ โดยมีทั้ง ระบบจํานายแรงต่ํา และระบบจําหนายแรงสูง 33 KV ระบบจําหนายแรงต่ํามีการจายไฟออกจากหมอแปลง 3-4 วงจรซึ่งแตละวงจรจะจายไฟเปนระยะทางประมาณ 300-400 ม. และมี MCCB  ติดตั้งเปนอุปกรณปองกันที่ตนหมอแปลง หากเกิด Faultในระบบจะสามารถหาตําแหนงของ Fault ไดโดยสังเกตุที่ตัว MCCB สวนระบบจําหนายแรงสูงที่จายใหหมอแปลงแตละเครื่องจะถูกฝงไวใตดินโดยจะโผลพนดินก็ตอเมื่อตองการจายไฟใหหมอแปลงแตละเครื่องหรือสวิตชตัดตอน แตเนื่องจากมีการจายไฟเปนระยะทางที่ไกล หากเกิด Fault ในระบบจะทําใหเสียเวลาในการเครียลไลน ทําใหจําเปนตองติดตั้ง … Continued

พายุฤดูร้อนทำเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ช่วงพิษณุโลก–นครสวรรค์ล้ม กฟผ. เร่งแก้ไข ยันไม่ส่งผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า

posted in: Uncategorized | 0

Created: Thursday, 05 May 2016 14:55 เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง ทำให้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV. ช่วงพิษณุโลก2-นครสวรรค์ ล้ม 3 ต้น ไฟฟ้าไม่ดับ กฟผ. เร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อคืน (วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง ที่ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร ทำให้เสา 230 kV. ช่วงพิษณุโลก2-นครสวรรค์ ล้ม 3 ต้น ที่บ้านหนองเต่าดำ ต.วังอิทก อ.บางระกำ … Continued

กฟผ.ใช้นวัตกรรมปฏิบัติการสายส่ง ลดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย

posted in: Uncategorized | 0

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558 09:46     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นำทีมช่างสายเข้าปฏิบัติงาน Detour หรือ เบี่ยงถ่างแนวสายส่งชั่วคราว สายส่ง 230 kV. แม่เมาะ 4 – พิษณุโลก 2 เพื่อรองรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพรหมพิรามที่กำลังก่อสร้างใหม่ ด้วยอุปกรณ์เสาฉุกเฉิน (Emergency Restoration System) จากประเทศแคนาดา ครั้งแรกของ กฟผ. ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง     นายวิสูตร ชำนาญช่าง หัวหน้ากองบำรุง รักษาสายส่ง (กสน-ส.) … Continued

Eletech Company Profiles

posted in: Uncategorized | 0

Eletech International Corp., Ltd. Commenced commercial operation in 1984. The company was set mainly in the electrical field and to sell the equipment and goods to the Thai Goverment as well as to the private market sector. As we are … Continued