• ORMAZABAL

    Focusing solutions for primary and secondary distribution

  • PFISTERER

    The complete range for all 420 kV high-voltage cables

  • EUROCAST

    Fully cast resin transformer with Fiberglass Vacuum Impregnation (FVI) Technology

PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

|

PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.จากเหตุการณ์พายุและฝนตกฟ้าคะนองในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในบริเวณพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอคลองลาน ได้รับความเสียหายประมาณ 350 รายสาเหตุเกิดจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและมีเสาไฟโค่นล้มเป็นจำนวน16 ต้น ทำให้ระบบจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรนำกำลังเข้าทำแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ PEA กำแพงเพชร ได้ดำเนินการแก้ไขและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพ/ข่าว โดยแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร              ... READ MORE

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอหาดใหญ ติดตั้งระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ

|

Post Date : Wednesday, Aug 20th, 2008 at 10:51 am Fault Indicator ตามที่ กฟภ.อ.หาดใหญ ไดติดตั้งในระบบเคเบิลใตดินบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1,2,3 และถนนเสนหานุสรณ โดยมีทั้ง ระบบจํานายแรงต่ํา และระบบจําหนายแรงสูง 33 KV ระบบจําหนายแรงต่ํามีการจายไฟออกจากหมอแปลง 3-4 วงจรซึ่งแตละวงจรจะจายไฟเปนระยะทางประมาณ 300-400 ม. และมี MCCB  ติดตั้งเปนอุปกรณปองกันที่ตนหมอแปลง หากเกิด Faultในระบบจะสามารถหาตําแหนงของ Fault ไดโดยสังเกตุที่ตัว... READ MORE

พายุฤดูร้อนทำเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ช่วงพิษณุโลก–นครสวรรค์ล้ม กฟผ. เร่งแก้ไข ยันไม่ส่งผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า

|

Created: Thursday, 05 May 2016 14:55 เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง ทำให้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV. ช่วงพิษณุโลก2-นครสวรรค์ ล้ม 3 ต้น ไฟฟ้าไม่ดับ กฟผ. เร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อคืน (วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง ที่ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร ทำให้เสา 230 kV.... READ MORE

กฟผ.ใช้นวัตกรรมปฏิบัติการสายส่ง ลดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย

|

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558 09:46     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นำทีมช่างสายเข้าปฏิบัติงาน Detour หรือ เบี่ยงถ่างแนวสายส่งชั่วคราว สายส่ง 230 kV. แม่เมาะ 4 – พิษณุโลก 2 เพื่อรองรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพรหมพิรามที่กำลังก่อสร้างใหม่ ด้วยอุปกรณ์เสาฉุกเฉิน (Emergency Restoration System) จากประเทศแคนาดา ครั้งแรกของ กฟผ. ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง... READ MORE